Corona kerstgroet

Tijdens het jaarlijks afstemmingsoverleg van onze redactie met uitgeverij Verhagen, is door de directeur, de heer Dirk Bouman, spontaan het voorstel gedaan om in het KerkContact dat vlak vóór Kerst uitkomt, de lezers van KerkContact de mogelijkheid te bieden een schriftelijke kerstgroet voorzien van een leuke en persoonlijke foto over te brengen aan een familie of gemeentelid dat ook KerkContact ontvangt. Dit om – juist in de donkere dagen voor Kerst – vereenzaming van kwetsbare mensen vanwege de coronamaatregelen te doorbreken.

Beide kerken waarderen dit initiatief van de uitgever zeer en doen dan ook graag een oproep aan de lezers van KerkContact om toch vooral foto’s voorzien van een persoonlijke kerstgroet aan te leveren bij de redactie:

Voor de Open Hof kerk: kerkcontact@openhofkerkkatwijk.nl.

Uw bijdrage dient uiterlijk 7 december a.s. bij de redactie binnen te zijn. Bij veel inzendingen wordt het voor veel mensen even een leuke bezigheid om uit te vinden: “Zit er ook een kerstgroet voor mij bij?” En dat zal op zijn beurt weer vaak een glimlach oproepen bij degene voor wie de betreffende kerstgroet bedoeld is. Laten we er dan ook een bijzonder kerstnummer van maken met veel leuke foto’s en mooie kerstwensen voor onze eenzame gemeenteleden.

 

Namens de redactie en Uitgeverij Verhagen, hartelijk dank voor de medewerking.

Reacties gesloten.