College van kerkrentmeesters (CvK)

Het College van kerkrentmeesters heeft in opdracht van de kerkenraad het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

Taken:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan;
 • de begroting en de jaarrekening maken;
 • het zorg dragen voor de geldwerving;
 • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
 • het beheren van de financiën van de gemeente;
 • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
 • het bijhouden van de ledenadministratie;
 • het beheren van de archieven van de gemeente.

Het huidige college bestaat uit de volgende leden:

functienaamEmail
VoorzitterPeter Verhoefpgverhoef@gmail.com
SecretarisWilma Vliegenthartcollege@openhofkerkkatwijk.nl
PenningmeesterHerman de Besthdebest@kpnmail.nl
BoekhouderKees Ravensbergenrav.adm@ziggo.nl
VVBvacant
OnderhoudRobert Jan Minneer.j.minnee@planet.nl
Exploitatievacant
Kerkelijk BureauJoke de Bestledenadministratie@openhofkerkkatwijk.nl

Actie kerkbalans: VVB (vaste vrijwillige bijdrage)

Ieder jaar doet de Open Hof kerk mee met de actie kerkbalans om zo de leden te activeren om de VVB toe te zeggen. In het ledenadministratiesysteem van de Protestantse kerk (LRP) worden de toezeggingen verwerkt.

Quotum & Solidariteitskas

Vanuit de PKN wordt er van elke gemeente een afdracht verwacht; het kerkrentmeesterlijk quotum. Dit quotum is een percentage van de eigen inkomsten als gemeente.

De Solidariteitskas steunt gemeenten die bijzondere kosten hebben of in financiële nood verkeren. Het CvK vraagt per jaar voor de solidariteitskas een bijdrage van €10 van elk belijdend lid.

 

Uw gift en de fiscus

Giften, met inbegrip van giften aan andere instellingen, zijn aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting. Een gedeelte is niet aftrekbaar, namelijk 1% (met een  minimum van € 60) van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen wordt gevormd door de totale inkomsten minus aftrekposten zoals lijfrente, hypotheekrente en dergelijke. Het maximum van het aftrekbare deel van de giften is 10% van het verzamelinkomen.

Aftrekbare giften zijn:

 • vrijwillige bijdragen, bijvoorbeeld VVB en andere acties
 • andere kerkcollectes, bijv. de bijdrage voor de zending
 • bidcoins die u tijdens de eredienst kunt gebruiken

Doelstelling van het college van kerkrentmeesters is dat u dit fiscale voordeel gebruikt om uw bijdrage aan de kerk te verhogen.

Het is ook mogelijk giften volledig af te trekken (periodieke gift). Dit werkt als volgt:

 • er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met de kerk (formulier daarvoor is beschikbaar bij de penningmeester)
 • u maakt minimaal 5 jaar 1 maal per jaar hetzelfde bedrag over aan de kerk
 • als de belastingdienst er om vraagt moet de overeenkomst kunnen worden overlegd

De periodieke gift stopt na de overeengekomen looptijd of bij eerder overlijden. Tijdens de looptijd van de overeenkomst heeft u over het algemeen een groter belastingvoordeel.

 

Legaten

Bij een legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak – bijvoorbeeld een huis – aan de kerk wordt gelegateerd. Bij legaten aan de kerk is er een vrijstelling van erfbelasting.
Het is belangrijk om een schenking in de vorm van een legaat op tijd via de notaris in uw testament vast te leggen. Volgens de kerkorde is het College van Kerkrentmeesters hiervoor de bevoegde rechtspersoon, deze kunt u dan ook het beste opnemen in uw testament.

 

Bidcoins

Gebruikt u ze al? Het gebruik van bidcoins, oftewel collectemunten is voor de kerk in vele opzichten een prettige manier van geld inzamelen. Voor uzelf is het handig dat u niet hoeft te zorgen voor contant geld voor de collectes.

U kunt kiezen uit de volgende bidcoins:

nr. 1 geel € 0,75
nr. 2 oranje € 1,00
nr. 3 blauw € 1,25
nr. 4 groen € 2,50

U kunt bidcoins bestellen door het betreffende bedrag over te maken op onderstaand rekeningnummer o.v.v. uw naam en aantal/soort munten. Voor een snelle afhandeling kunt u het beste ook een mailtje sturen naar collectemunten@openhofkerkkatwijk.nl met daarin de mededeling dat u geld heeft overgemaakt voor bidcoins en welke munten u wilt ontvangen, dan worden deze zo snel mogelijk bij u in de bus gedaan.

Voor meer informatie over uw gift en de fiscus, periodieke gift, legaten en bidcoins kunt u contact opnemen met de penningmeester Herman de Best, hdebest@kpnmail.nl tel. 071 4026935

Bankrekeningnummer

NL02 RABO 0331 7018 98 t.n.v. Gereformeerde Kerk Katwijk aan den Rijn

Reacties gesloten.